Save Teghut Civic Initiative Update

The final Raffi Joe summer 2013 concert in Armenia was a fundraiser for the Թեղուտի պաշտպանության նախաձեռնություն – Save Teghut Initiative to celebrate the launch of the “Electronic Flirtation” music video (http://bit.ly/151SdHY). Yesterday, 12 activists used a portion of those funds to travel to the northeastern villages of Teghut and Shnogh to prepare for the September 7th Honey Fair that will stimulate economic alternatives away from the pervasiveness of minimally regulated/maximally problematic mining operations gravely threatening the future of Armenia’s environment and the villages that thrive in its splendor. I want to thank all the great people who helped make that concert a success in supporting a truly significant environmental initiative, as Serj Tankian has attested.

From Anna Shahnazaryan: Երեկ 12 հոգով իրականացրինք մեղրի ու Թեղուտ/շնող բարիքների տոնավաճառի մասին իրազեկումը գյուղերում: Բնակիչները շաաատ ոգևորված էին, տպել ու տարածել ենք 1000 թռուցիկ ու պաստառ: Մարդիկ հիմա նախապատրաստվելու են, հավաքելու անտառի բարիքներ, փաթեթավորելու ապրանքը, մի խոսքով տոնավաճառը իսկական ՏՈՆ Ա ԼԻՆԵԼՈՒ:
Ընդհանուրը ծախսել ենք 42.000 դրամ Րաֆֆի Վարդանյանի նվիրատվությունից: Տրանսպորտի գումարը մեր աջակից կազմակերպություններից մեկը տվեց: Բոլոր աջակիցներին շնորհակալություն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s